1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφαίνεται για όλα τα θέματα, τα οποία με το Καταστατικό έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ή δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.

2. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του.

3. Αποφασίζει για το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου, την οριστική διαγραφή μέλους του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά (1/2) ταμειακώς εντάξει μέλη και να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών. Επίσης, αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, εφόσον συναινέσουν όλα τα μέλη (ομοφωνία), με τους απόντες να συναινούν στην περίπτωση αυτή εγγράφως.

4. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο.

5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών του Συλλόγου. Ωστόσο, δύναται να πραγματοποιηθεί και με την φυσική ή/και με την εξ’ αποστάσεως συμμετοχή των μελών, χρησιμοποιώντας σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα χαρακτηριστικά της οποίας καθορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο.

Cron Job Starts