1. Όργανα της διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές Διαχείρισης. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους. Τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) εκλέγονται από δύο κατηγορίες ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής:

  • Η πρώτη κατηγορία αφορά μέλη ΔΕΠ και μόνιμο διδακτικό προσωπικό των πέντε Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας, ήτοι Αθηνών/ΕΚΠΑ, ΔΠΘ, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και Σερρών. Από την κατηγορία αυτή εκλέγεται ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε ένα από τα ως άνω πέντε (5) Τ.Ε.Φ.Α.Α., τα οποία πέντε (5) μέλη θα αποτελούν τον Πρόεδρο, τους δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι διαδικασίες εκλογής γίνονται χωριστά στην έδρα εκάστου Τ.Ε.Φ.Α.Α., με την προϋπόθεση ότι τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη ξεπερνούν το 75% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και λοιπού μόνιμου διδακτικού προσωπικού εκάστου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σε περίπτωση που δεν πληρείται ο όρος αυτός για κάποιο Τ.Ε.Φ.Α.Α., η θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνεται από τη ψηφοφορία της δεύτερης κατηγορίας.
  • Από την δεύτερη κατηγορία των υπόλοιπων μελών εκλέγονται κατά πλειοψηφία τέσσερα μέλη και πέντε μέλη ως αναπληρωματικά για την ψηφοφορία της πρώτης κατηγορίας.

2. Μετά την εκλογή των αναγκαίων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τα όργανα του, με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, για τις θέσεις του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, εκλέγει δε, μεταξύ των μελών του, τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τέσσερα από τα λοιπά μέλη του.

3. Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκπίπτει δε αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αν η στέρηση επέλθει μετά την εκλογή του.

4. Τα κενά, τα οποία δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Πειθαρχικής Επιτροπής, μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς συμβούλους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, με κλήρωση ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται εννέα (9) μέλη από την υπό την Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

5. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι άμισθη και διαρκεί τρία (3) έτη. Κάθε μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο θητείες.

 

Μετά τις εκλογές του ΠΣΕΑΑ στις 4-4-2021, το νέο ΔΣ του ΠΣΕΑΑ συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Πρόεδρος
Νικόλαος Γελαδάς

Αντιπρόεδροi
Αθανάσιος Παπαϊωάννου
Κοσμάς Χριστούλας

Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Σμήλιος

Ταμίας
Μιχάλης Νικολαϊδης

Μέλη ΔΣ:
Ολυμπία Ζαραμπούκα
Ματίνα Κουτρουμπή
Τέλης Μπακιρτζόγλου
Κώστας Παπούλιας

Cron Job Starts