Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά ή δόκιμα. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχης Ανώτατης Σχολής του εξωτερικού. Ως δόκιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εγγραφούν φοιτητές και φοιτήτριες Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) – Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχης Ανώτατης Σχολής του εξωτερικού.

Εισδοχή και προϋποθέσεις εγγραφής μελών - Αποχώρηση μελών

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αφ’ ενός να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο  αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία ο αιτών πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, επισυνάπτοντας το πτυχίο του και κάθε άλλο αποδεικτικό του τίτλου του έγγραφο και αφ’ ετέρου να καταβάλει, ως εισφορά εισόδου νέου μέλους, το ποσό ύψους σαράντα ευρώ (40 €) για τα τακτικά και πέντε ευρώ (5 €) για τα δόκιμα μέλη. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε τριάντα ευρώ (30 €).

2. Η αίτηση εγγραφής, εφ' όσον υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της αίτησης, τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία.

3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο, αρκεί η αποχώρηση να γνωστοποιείται εγγράφως στο Δ.Σ. του Συλλόγου και να είναι ταμειακώς ενήμερα.

4. Τυχόν διαγραφή μέλους του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Όσοι στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων αποκλείονται από τον Σύλλογο.

Cron Job Starts