Οι σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής:

1. Η με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση της υγείας των ασκούμενων.

2. Η διαφύλαξη, προστασία, προβολή και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που είναι Επαγγελματίες του Αθλητισμού και της Άσκησης, η υποστήριξη των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, όπου αυτό απαιτείται και εφ’ όσον η παρέμβαση είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς και η παροχή κάθε είδους ενίσχυσης, υποστήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ως άνω μελών του Συλλόγου, ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστικών και Δημόσιων Αρχών και Υπηρεσιών. Επίσης η, με τα κατάλληλα μέσα, διάδοση ειδικών νομικών, οικονομικών και τεχνικών γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και την ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Άσκησης γενικότερα, καθώς και η επιτήρηση εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας του κλάδου. Ο Σύλλογος απέχει της πολιτικής και επιδιώκει τους σκοπούς του διατηρώντας την αυτονομία του.

3. Η παρακολούθηση, μελέτη των θεμάτων και η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του κλάδου, όπως, ενδεικτικά, στους τομείς της οικονομικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής, της νομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, της διασφάλισης ποιότητας του Αθλητισμού και των προγραμμάτων Άσκησης εν γένει και των προσφερομένων στο πλαίσιο αυτών υπηρεσιών, οι οποίες συγκαθορίζουν το περιβάλλον ανάπτυξης και ορθής λειτουργίας του. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η διαμόρφωση και προβολή των εκάστοτε κατάλληλων θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση του Αθλητισμού και της Άσκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή κάθε είδους συνδρομής στην υποστήριξη και καλύτερη λειτουργία μηχανισμών και θεσμών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξής τους. Τους σκοπούς του ο Σύλλογος μπορεί να επιδιώκει σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και με την ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων άσκηση των κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.

4. Η επικοινωνία και εκπροσώπηση του κλάδου - με προφορικές και γραπτές παραστάσεις - στη Δημόσια Διοίκηση και στις Αρχές, με παράλληλη ενημέρωση και συνεργασία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η εκπροσώπησή του με ρόλο συμβουλευτικό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η παράσταση αντιπροσώπων του Συλλόγου σε κρατικά όργανα και επιτροπές, σε συνεργασία και με τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και η παροχή τεχνικών πληροφοριών προς τις Αρχές.

5. Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Στόχος του είναι η προστασία του κλάδου, με κάθε νόμιμο μέσο, από αθέμιτες πράξεις και δραστηριότητες, από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, η προστασία από κάθε παρατυπία κατά την ενάσκηση της δραστηριότητας των επαγγελματιών του κλάδου, η λήψη κατάλληλων μέτρων και η συμμετοχή του Συλλόγου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση τον σχετικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, ο Σύλλογος:

  • Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο όργανο ή φορέα, προκειμGeένου να περιφρουρήσει τον κλάδο του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης.
  • Συμμετέχει ενεργά, με εκπροσώπους του, στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για ο,τιδήποτε αφορά τα μέλη του και τον αθλητισμό καθώς και την άσκηση γενικότερα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υποδεικνύει τις επιβαλλόμενες λύσεις, ενισχύοντας, με κάθε νόμιμο τρόπο, πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από κάθε είδους φορέα προς τις κατευθύνσεις αυτές.
  • Συνεργάζεται με άλλα σωματεία και εν γένει συλλογικά όργανα, των οποίων οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους δικούς του.
  • Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού οργανώσεις, Ελληνικές και διεθνείς, που επιδιώκουν την προάσπιση των ίδιων ή παρεμφερών συμφερόντων και σκοπών, με αντιπροσώπους του, που επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Προβαίνει σε κάθε είδους εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προώθηση των σκοπών του και
  • Διοργανώνει διαλέξεις, ομιλίες, συνέδρια, εορτές και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών του στο ευρύτερο κοινό και υποστηρίζει και δημοσιεύει μελέτες, στοιχεία και απόψεις, ώστε να καθίστανται γνωστά τα προβλήματα, οι θέσεις και τα αιτήματα του εν λόγω κλάδου και να προτείνονται κατάλληλα μέτρα για την επίλυσή τους.
Cron Job Starts