Για το Νομοσχέδιο

«ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

15-2-2020

Το Νομοσχέδιο «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» είναι πολύ σημαντικό διότι καθορίζει το πλαίσιο σύγχρονων πολιτικών και δράσεων Δημόσιας Υγείας, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν την υγιεινή διατροφή και την σωματική άσκηση.  Ωστόσο, στο νομοσχέδιο απουσιάζει εντελώς το επιστημονικό προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επιστημονική γνωμοδότηση πολιτικών και τον προγραμματισμό και εφαρμογή δράσεων που αφορούν στην υγιεινή διατροφή και την σωματική άσκηση. Συγκεκριμένα:

 Άρθρο 9

Με βάση το Άρθρο 9, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) συστήνεται Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με τμήματα προγραμματισμού και εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πάνω από δεκαπέντε άξονες δράσεων για προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5, παρ. 3. Οι επιστήμονες που καταρτίζουν τον προγραμματισμό, συντονίζουν και ελέγχουν την εφαρμογή αυτών των δράσεων είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν ικανότητες που αναπτύσσονται από εξιδεικευμένη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) στους τομείς της σωματικής άσκησης και διατροφής-διαιτολογίας.  Για το λόγο αυτό κάθε ΔΥΠΕ χρειάζεται να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και πτυχιούχων διατροφής-διαιτολογίας (προσθήκη στο Άρθρο 9).

Άρθρο 11

Στο Άρθρο 11 αναφέρεται ότι στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται πολυμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο. Με βάση το Άρθρο 12 Παρ. 1 τα μέλη της ΕΕΔΥ μεταξύ άλλων χρειάζεται να γνωμοδοτούν σε θέματα έρευνας, μεθοδολογίας, κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης επιστημονικού έργου που αφορά σε δράσεις για προαγωγή της σωματικής άσκησης και υγιεινής διατροφής που περιγράφονται στο Άρθρο 5 Παρ. 3.  Για το λόγο αυτό στην ΕΕΔΥ χρειάζεται να προστεθούν δύο επιστήμονες με ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος με ειδίκευση στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και υγιεινής διατροφής αντίστοιχα (προσθήκη στο Άρθρο 11).

Cron Job Starts